New milestone, 21 miles to Edinburgh

Union Canal, 21 miles
Date taken: 2011-09-13